لنین؛ اونی که گفت "هدف وسیله را توجیه می کند" و میلیون ها نفر را کشت!
زنی که به لنین شلیک کرد در بازجویی گفت: من به خاطر فعالیت های انقلابی خود یازده سال را در زندان و تبعید گذرانده ام، طرفدار مجلس مؤسسان بودم، اما لنین آن را منحل کرد و تمام آرزوهای ما را نابود کرد، من چهار برادر و دو برادر دارم. خواهران که همگی کارگر هستند، “ما همه در فعالیت های انقلابی شرکت کرده ایم، اما لنین به انقلاب ما خیانت کرده است.”