ما ساده ۴ هزار هفته روی پایین هستیم، پس چرا اینقدر وقت تلف کنیم؟اتفاق بعدی شما را شگفت زده نمی شود: هندوانه همراه خود کثیفی زیادی ترکید. خبرنگاران او را زدند، تکه های هندوانه را اجتناب کرده اند لیوان هایشان پاک کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس مقداری هندوانه خوردند. این این سیستم به نوک رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین به ورود به شخصی به در اطراف خورشید شکسته نشده داد.