محققان: ما به رویای اینترنت کوانتومی نزدیک می شویم
محققان می گویند دستاورد آنها گام مهمی در تحقیقات اینترنتی کوانتومی است. تحقیقات کنونی نشان می دهد که دستیابی به این اینترنت امن و سریع از طریق زیرساخت فیبر نوری موجود امکان پذیر است. نتایج تحقیق فعلی در مجله Nature منتشر شده است.