مدیرکل بنادر: کشتی ایرانی توقیف شده در یونان آزاد شد
علی اکبر صفایی: برای توسعه و نوسازی ناوگان در حال حاضر نیازمند ساخت و خرید ۱۵۰ فروند کشتی در سال هستیم تا تجارت دریایی کشور پویا بماند. کشتیرانی ملی نیز یکی از ابزارها و مولفه های اقتدار جمهوری اسلامی ایران است که باید توسعه یابد.