معمای پیچیده افسردگی؛ فقر، استرس و تنهایی یا کاهش سروتونین؟
نتایج این تحقیق نشان داد که “هیچ داده ای برای تایید این فرضیه وجود ندارد که افسردگی ناشی از کاهش فعالیت یا غلظت سروتونین است.” محققان همچنین بر این باورند که تلاش برای رسیدگی به عوامل زمینه‌ای مانند فقر، استرس و تنهایی می‌تواند در بهبود افسردگی بسیار مفید باشد.