منبع پروتئین و انرژی بدن برای تجزیه آن: تغذیه


به دلیل کلمات کلیدی خاصی در عنوان پست ، این یک یادآوری برای کسانی است که در نظرات این پست شرکت می کنند ، در حالی که Reddiquette را دنبال می کنند ، با دیگران بحث صادقانه و محترمانه داشته باشند.

نظرات فقط باید بر علم تغذیه متمرکز باشد. از کلیات ، مفروضات و تضاد با سایر کاربران ، دیدگاه های رژیم غذایی و خود فرعی خودداری کنید. جنگ رژیم غذایی در اینجا استقبال نمی شودبه نکات خود را بصورت مدنی بیان کنید.

به تعدیل کنندگان از هرگونه نقض قوانین مشخص اطلاع دهید با استفاده از دکمه گزارش در زیر نظر مشکل. نظرات را فقط به دلیل مخالفت یا عدم دوست داشتن آنها گزارش نکنید.

من یک ربات هستم و این عمل به صورت خودکار انجام شد. لطفا با تعدیل کنندگان این subreddit تماس بگیرید اگر س questionsال یا نگرانی دارید

دیدگاهتان را بنویسید