نام پایتخت قزاقستان به آستانه تغییر می کند – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، بر اساس قانون امضا شده توسط رئیس جمهور قزاقستان، پایتخت این کشور به نام سابق خود باز می گردد.

دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور قزاقستان اعلام کرد:قاسم جومارت توکایفرئیس جمهور قزاقستان روز شنبه فرمان تغییر نام پایتخت این کشور از نورسلطان به آستانه را امضا کرد.

این تصمیم از اولین روز پس از انتشار رسمی لازم الاجرا است.

رئیس جمهور فعلی قزاقستان ۳ سال پیش به افتخار نورسلطان نظربایف، اولین رئیس جمهور این کشور، نام پایتخت قزاقستان از آستانه به نورسلطان تغییر یافت..