نقاشی یک نقاش هندی با پشت به بوم را ببینید
شکی نیست که هند استعداد زیادی دارد و هر از گاهی مردم با مهارت های شگفت انگیز و عجیب خود بسیاری را تحت تاثیر قرار می دهند. در حالی که افراد زیادی را دیده اید که با هر دو دست خود نقاشی می کنند، یک شهروند هندی منحصر به فرد پا را فراتر گذاشته است.