نوروز. خاری در توجه طالبان
مخالفت طالبان همراه خود نوروز هدف روشنی است. آنها نمی خواهند افغانستان به بخش زیبایی شناختی تمدن غول پیکر ایران تعلق داشته باشد، در حالی کدام ممکن است به سختی بعد همه جانبه ترین جشن ها در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار تبدیل می شود. در عین جاری نماد می دهد کدام ممکن است از دوام ایرانیان {برای حفظ} نوروز چقدر ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غول پیکر است، از در ایران حتی برخی اجتناب کرده اند خوانش های اصولگرا همراه خود نوروز شناخته شده به عنوان جشن سراسری همخوانی نداشت.