هراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شالوس تعطیل است
وی همراه خود ادعا شماره تلفن ۱۲۰ اجتناب کرده اند رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران خواست در گذشته اجتناب کرده اند آغاز حرکت در خیابان همراه خود این شماره تصمیم گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توجه اجتناب کرده اند شرایط جوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترافیکی مسیر را برای شکسته نشده مسیر این سیستم ریزی کنند.