وزارت امور خارجه: آمریکا به دنبال ایجاد تنفس مصنوعی برای رژیم صهیونیستی است
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: اینکه آمریکا بدون درک درست از واقعیت های منطقه، چنین موضوعاتی را تنها با هدف ایران هراسی و اختلاف نظر میان کشورهای منطقه مطرح و دنبال می کند، نشان می دهد که آنچه برای جامعه مهم است. آمریکا منافع نامشروع این کشور و مهلت دادن به آن است.» ساختگی برای رژیم صهیونیستی در منطقه است.