وزارت مسکن: تهدید مستاجران تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد
در صورتی که مستاجر در مدت اجاره قبلی به موقع وظایف مرجع قضایی (شورای اختلاف) را انجام نداده باشد و یا افزایش اجاره بها متناسب با درصدهای مصوب مستاجر پذیرفته نشود، منزل پذیرفته می شود. آپارتمان باید توسط مستاجر تخلیه شود.