وزنه برداری زنان و غلبه بر محافظه کاری
امیر خادم بعد از المپیک ۱۹۹۲ در مصاحبه با کیهان ارشتی (و شاید مجله دنیای ارشت) گفت: تماشای کشتی و وزنه برداری زنان روحیه آدمی را به هم می زند. این فقط نظر یک کشتی گیر بود. البته فلان شخص سنتی در گوشه ای از فلان شهر مذهبی هزار برابر بیشتر از امیر خادم با کشتی و وزنه برداری زنان مخالف بود.