وزیر ارتباطات: در پایان دولت سرعت اینترنت چند صد برابر می شود
یکی از طرح های اساسی افزایش سرعت اینترنت که در این وزارتخانه در حال پیگیری است، طرح «روشنایی فیبر منازل و مشاغل» است که تا پایان دولت با هدف گذاری ۸۰ درصدی انجام می شود. خانوارهای کشور می توانند به این فناوری جدید دسترسی داشته باشند. .