و امروز قرن بیستم به پایان رسیده است …
او آخرین نماد بزرگ قرن گذشته بود و همانطور که در وصیت نامه سیاسی خود در کتاب “دنیای در حال تغییر” نوشته است، باورش نمی شد که بیشتر قرن بیستم و سال های مهم قرن بیست و یکم را ببیند. . در زندگی او رهبری باقی مانده از قرن گذشته که در ۳۰ سالگی فروپاشی شوروی را دیدند و گفتند که اتحاد جماهیر شوروی می توانست با اتحاد کشورهای مستقل دوام بیاورد، اما چاره ای جز آنچه در آن رخ داد وجود نداشت. “روزهای سیاه”.