پاسخ مطهری به کیفرخواست فائزه هاشمی: هیچکس به خاطر اظهارنظر تحت تعقیب قرار نگیرد.
امروز در ایران چیزی در مورد حجاب وجود دارد، چیزی بین اجبار و اختیار و اجبار به معنای واقعی کلمه وجود ندارد. می بینید که بسیاری از زنان به درستی اطاعت نمی کنند و کسی مزاحم آنها نمی شود. البته صحبت های اخیر خانم فائزه هاشمی در مورد حجاب تشویقی برای بی حجابی بود که کار درستی نیست.