پرسپولیس | فارس نیوز


تشک جمشید هر دو پارسیه عنوان یکی اجتناب کرده اند شهرهای باستانی ایران است کدام ممکن است پایتخت شگفت انگیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشریفاتی سلطه ایران در زمان امپراتوری هخامنشیان {بوده است}. {در این} شهر باستانی کاخی به تماس گرفتن تشک جمشید موجود است کدام ممکن است در زمان داریوش غول پیکر، خشایارشا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردشیر اول نوسازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۲۰۰ سال پیش سکونت داشته است.