پوشش ۸۸ هزار میلیارد تومانی از بودجه با اوراق – تجارت نیوزپوشش ۸۸ هزار میلیارد تومانی از بودجه با اوراق – تجارت نیوز