پیروزی در نظر گرفتن پویا بقا است
بافت می گوید مطمئنا، خواهید کرد کج هستید. با این حال ادامه دارد هم می توانی به سختی کج راه بروی، به سختی تنبل، رفتار به شکست…