چمران: همه دوربین های پایتخت فعال هستند
بدون شک ایمنی ساختمان های ناایمن باید تامین شود. امیدواریم به این مشکل رسیدگی جدی شود البته در زمینه اخطار برای ساختمان های ناایمن اقداماتی انجام شده است اما در مجموع امیدواریم ساختمان های ناایمن تهران در یک برنامه زمان بندی مناسب و با پیگیری این سوالات ایمن سازی شود.