چه زمانی صندوق های سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارند؟


صندوق های سرمایه گذاری نقش مهمی در تقویت رشد اقتصادی به ویژه در مواقع بحران و رکود دارند. این پیشنهاد یک «اما» بزرگ دارد و آن «اما» نیز در چارچوب یک اقتصاد سالم، پویا، شفاف و قابل پیش بینی است.

چه زمانی صندوق های سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارند؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.