چه سازه های دست ساز روی زمین از فضا قابل مشاهده هستند؟




اکثر این سوالات پاسخ مثبت دارند و در واقع باید گفت که بسیاری از سازه ها را می توان از فضا مشاهده کرد، اما حداقل برخی از این سازه ها که بیشتر با آنها آشنا خواهیم شد احتمالاً شامل مواردی هستند که ما انتظار دیدن آنها را نداریم. در چنین لیستی یکی نداشته باش