ژاپن پس از آبه نظام و قانون را نمی توان ترور کرد
اگرچه هدف بلندپروازانه “شینزو آبه” برای افزایش تولید ناخالص داخلی به ۶۰۰ تریلیون ین تا سال ۲۰۲۰ محقق نشد. اما «آبه» یک آدم بود و وجود نظام، نهادها و قوانین ژاپن اجازه نخواهد داد رویاهای سرزمین آفتاب با مرگ یک شخصیت خاموش شود.