کارشناسان: سرعت ذوب شدن یخ های قطب جنوب بیش از حد انتظار است
تحقیقات و مطالعات کارشناسان مؤسسه فناوری کالیفرنیا نشان می دهد که گرم شدن آب دریا و تأثیر این آب گرم بر لبه کوه های یخی که به آنها «قفسه یخی» می گویند، سرعت ذوب یخ را بین ۲۰ افزایش می دهد. و ۴۰ درصد از پیش بینی های قبلی مدل های آب و هوایی جهانی انجام شده است.