کیهان: وضعیت شیعیان در دوران طالبان بهتر شده است
ما شاهد پیشرفت های خوبی در زمینه های امنیتی و اقتصادی همکاری های دو کشور بوده ایم و وضعیت امنیتی مردم افغانستان از جمله وضعیت امنیتی شیعیان بهبود چشمگیری داشته است. با این حال هنوز مشکلاتی وجود دارد و نیاز به همکاری بیشتر دو طرف دارد.