۱.۹ میلیون سهامدار عدالت به شماره شبا فرصت ندادند/ ۲ روز فرصت انتشار شماره شبا
۱.۹ میلیون نفر از سهامداران عدالت هنوز ارقام شبا را ارائه نکرده اند، بنابراین حاشیه سود سهام عدالت در سال های ۹۸ و ۹۹ که به ترتیب در سال های ۱۳۷۸ و ۱۴۰۰ به حساب سایر سهامداران عدالت واریز شده است، هنوز برای آنها واریز نشده است و این سودها برای آنها واریز نشده است. نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی باقی مانده اند.