۳۲ میلیون تردد نوروزی در خیابان های ملت پرونده شد
سردار اشتری همراه خود تاکید بر ورزش دوگانه گشت های خودرویی، موتورسیکلتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عابر پیاده در ایام نوروز، ذکر شد: در فینال روز اجتناب کرده اند اولین هفته سفر نوروزی شاهد تحریک کردن موج یادآور استان های اصیل هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ممکن است پیشنهاد کرد. همکاران در حد قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق به وظایف شخصی حرکت کنند.» ممکن است خواهان همکاری حداکثری همراه خود فرزندانم در فرماندهی انتظامی هستم.