۸ امتیاز برای کشتن ایمن الظواهری
اگر کشوری حق دارد شهروندان خود یا دیگران را در مناطق مختلف جهان هدف قرار دهد و بکشد، ما چه دنیایی داریم یا می خواهیم داشته باشیم؟ اگر دامنه این هدف گیری شامل مخالفان سیاسی هم شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ با پیشرفت فناوری، احتمالاً کشورهای بیشتری در آینده نزدیک به این روش متوسل خواهند شد.