Se | سعید روستایی در جشنواره فیلم مونیخ از تحریم های غرب علیه ایران می گویدسعید روستایی در جشنواره فیلم مونیخ گفت: می توان درباره مشکلاتی که تحریم های غرب برای مردم ایران ایجاد کرده است سریال ساخت، نگرانی های ناشی از تحریم ها فشار زیادی به مردم وارد کرد و محدود به آن نبود. مسائل اقتصادی». هیچ کشوری حاضر نشد به ما دارو بدهد. مردم دیه پرداخت کردند و مشکل همچنان ادامه دارد.